Opće odredbe i uvjeti poslovanja i isporuke

 

1. Općenito

1.1 Ove odredbe i uvjeti čine sastavni dio svih naših ponuda i ugovora za isporuku roba i pružanje usluga i odnose se isključivo na zaključene poslovne odnose s našim kupcima. Primjenjuju se također i na buduće poslovanje s kupcima bez potrebe za izričitom suglasnošću. Uvjete kupca koji odstupaju od ovih uvjeta ili ih nadopunjuju ne priznajemo ukoliko nisu izričito usuglašeni u pisanom obliku. Naše odredbe i uvjeti poslovanja i isporuke primjenjuju se isključivo u slučaju da vršimo isporuku bez rezervacije unatoč uvjetima kupca koji se mogu suprotstavljati, odstupati od uvjeta poslovanja ili ih dopunjavati. Ove odredbe i uvjeti zamjenjuju sve prethodno ugovorene odredbe i uvjete ukoliko isti nisu izričito usuglašeni s kupcem u pisanom obliku.

1.2 Ove odredbe i uvjeti odnose se isključivo na poslovne osobe (§ 14 njemačkog Građanskog zakonika), pravne osobe sukladno javnom pravu i nositelje posebnih fondova sukladno javnom pravu.

2. Ponude

2.1 Naše ponude uvijek su neobvezujuće, osim ako u ponudi nije izričito navedeno suprotno. Rok za naše prihvaćanje ponude je dva tjedna od primitka. Neizjašnjavanje kupca o ponudi neće se smatrati njegovim prihvaćanjem ponude.

2.2 Ugovor o isporuci zaključuje se u trenutku našeg izdavanja potvrde narudžbe. U slučaju da takva potvrda nije izdana, naša isporuka robe ili otpremnica smatrat će se potvrdom narudžbe. Zadržavamo pravo vršenja djelomičnih isporuka narudžbi ukoliko su kupcu opravdane.

2.3 Ilustracije, nacrti i sl. sadržani u našim katalozima, brošurama, cjenicima ili ponudama i bilo koji drugi dokumenti, kao i navedene dimenzije ili podatci o težini okvirni su ukoliko nisu izričito naznačeni kao obvezujući. Isto se odnosi i na načine uporabe, svojstva i podatke o uporabnom razdoblju. Naša poslovna odstupanja ostaju u okviru razumnom za kupca.

2.4 Izričito zadržavamo autorska i vlasnička prava nad troškovnicima, crtežima, uzorcima, brošurama, tehničkim opisima, tehničkim crtežima, katalozima i drugim dokumentima. Kupac ih ne smije staviti na raspolaganje ili reproducirati trećim stranama bez prethodnog pisanog pristanka, a na naš zahtjev iste treba bez odgađanja vratiti, uključujući i eventualne načinjene kopije, ukoliko kupoprodajna se transakcija uz koju su vezani nije ostvari.

2.5 Samo osobe koje smo izričito ovlastili kupcima mogu davati usmena jamstva bilo koje vrste te davati ili prihvaćati izjave u pravnim poslovima. Konkretno, naši trgovački putnici, agenti prodaje ili ovlašteni zastupnici nemaju punomoć za sklapanje ugovora, ugovori koji se zaključuju s njima postaju obvezujući tek nakon naše pisane potvrde.

2.6 Imamo pravo na prava iz odjeljka 321. njemačkog Građanskog zakonika ako nakon sklapanja ugovora (posebno u slučaju neplaćanja obveza za ranije isporuke) pojave činjenice koje ukazuju da, nakon pravovaljane poslovne prosudbe, postoji rizik nenaplate potraživanja kupoprodajne cijene zbog kupčeve nemogućnosti plaćanja. Zadržavamo pravo zahtijevati naplatu potraživanja ili jamstvo naplate potraživanja za sva potraživanja koja proizlaze iz zaključenih ugovora te zadržavamo pravo odbiti ispunjenje svih postojećih ugovora do plaćanja predujma ili osiguranja naplate potraživanja.

2.7 Zadržavamo pravo raskida ugovora u slučaju obustave plaćanja, insolventnosti, pokretanja stečajnog postupka, otvaranja stečajnog postupka, otvaranja privremenog stečajnog postupka ili odbijanja stečajnog postupka zbog manjka imovine.

3. Cijene

3.1 Cijene za naše isporuke izražene su u eurima i iznose franko tvornica plus PDV, trošak pakiranja, vozarina, poštanske troškove i osiguranje.

3.2 Za iznose računa manje od 100 eura naplaćujemo odgovarajuću paušalnu naknadu.

3.3 Cijene odgovaraju troškovnoj situaciji u trenutku zaprimanja narudžbe. U slučaju promjene troškovnih čimbenika poput troškova materijala ili rada nakon sklapanja ugovora, zadržavamo pravo usklađivanja cijene sukladno nastalim promjenama troškova kod ugovora s dogovorenim rokom isporuke dužim od 4 mjeseca od primitka narudžbe. Isto vrijedi i u slučaju da se isporuka ili usluga vrši nakon više od 4 mjeseca od sklapanja ugovora iz razloga za koje je odgovoran kupac.

3.4 Ukoliko se, uslijed usklađivanja, cijena poveća za više od 10% u odnosu na izvorno ugovorenu cijenu, kupac ima pravo raskida ugovora.

3.5 Kod „on call“ narudžbi uvijek će se zaračunavati cijene važeće na dan isporuke ili na dan dospijeća isporuke.

4. Uvjeti plaćanja

4.1 Fakturirani iznos dospijeva odmah. Ako nije drugačije navedeno, naši računi plativi su u roku od 30 dana bez ikakvih odbitaka. Odobravamo skonto od 2% za plaćanja u roku od 14 dana od datuma fakture. Pravovremeni prijam sredstava na naš račun odlučujući je faktor kod odobravanja skonta na gotovinsko plaćanje. Međutim, preduvjet za isplatu skonta na gotovinsko plaćanje je da na kupčevom računu nema drugih dospjelih iznosa i da su svi rokovi plaćanja, čak i za djelomične uplate, bili ispoštovani.

4.2 Plaćanja putem mjenica su isključena.

4.3 Uplate bilo kojem primatelju bez izdane pisane inkaso punomoći ne izvršavaju obvezu prema nama.

4.4 U slučaju kašnjenja u plaćanju dospijeva zakonsku zateznu kamata u iznosu od 9 postotnih bodova iznad osnovne važeće kamatne stopu u trenutku kada se kašnjenje dogodilo (odjeljak 247. njemačkog Građanskog zakonika). Zadržavamo pravo dokazivanja da je neplaćanje uzrokovalo dodatnu štetu.

4.5 Kupac ima pravo na prijeboj samo ako su mu potraživanja neosporena, pravno utvrđena ili spremna za presudu. Kupac može iskoristiti pravo na pridržaj samo ako se neosporena ili pravomoćna protutražbina kupca temelji na istom pravnom odnosu.

5. Ugovori o isporuci roba i usluga

5.1 Mjesto izvršenja je naše sjedište.

5.2 Ako nije drugačije dogovoreno, rok isporuke određuje se prema podatcima koje smo dali u potvrdi narudžbe. Rok isporuke započinje izdavanjem potvrde narudžbe, ali ne prije pojašnjenja svih pitanja nužnih za izvršavanje narudžbe odnosno prije ugovaranja potrebe kupčevog plaćanja predujma odnosno zaprimanja kupčeve uplate predujma. Ako je ugovorena isporuka kupcu uvjetovana uplatom predujma, navedeni rok isporuke započinje tek po zaprimanju cjelokupnog iznosa predujma. U slučaju kašnjenja kupca s plaćanjem rok isporuke produžuje se za vrijeme trajanja kašnjenja.

5.3 Rok isporuke smatrat će se ispunjenim ukoliko je predmet isporuke napustio našu tvornicu prije isteka roka isporuke ili ukoliko je kupac obaviješten da je predmet isporuke spreman za isporuku u slučaju da nismo obvezni isporučiti robu na lokaciju koju je odredio kupac ili je tamo montirati ili sastaviti.

5.4 Eventualni zahtjevi kupca za izmjene ili dopune produžit će naš rok isporuke.

5.5 Isto se odnosi i na kašnjenje isporuke ili usluga uslijed više sile, kao što su rat ili prirodne katastrofe, veći radni problemi i nepredviđeni događaji na koje ne možemo utjecati, te će se i u tim slučajevima rok isporuke sukladno produžiti. Ovo se osobito odnosi na prekide rada uslijed radnih sporova, štrajkova ili zatvaranja, prekide rada u tvrtkama dobavljačima te kašnjenja u isporuci sirovina i građevinskih materijala ukoliko su isti s naše strane pravovremeno naručeni. Ako poremećaj traje dulje od 10 tjedana i ukoliko je moguće dokazati da on ima znatan utjecaj na dovršenje ili isporuku predmeta isporuke, zadržavamo pravo raskida ugovora. Kupca ćemo obavijestiti o početku i očekivanom završetku takvih smetnji čim saznamo za njih. U ovim slučajevima kupac nema pravo na odštetu. Odredbe navedene u odjeljku 5.5 na isti se način odnose i na kupca.

5.6 U slučaju našeg kažnjivog neispunjavanja osnovnih ugovornih obveza (tj. obveza čije je ispunjavanje osnovni element pravilnog izvršenja ugovora i na čije ispunjavanje ugovorni partner se redovito oslanja ili mora oslanjati), iznos odštete ograničava se na iznos predvidive tipično nastale štete. U ostalim slučajevima iznos odštete za štetu nastalu uslijed kašnjenja bit će ograničen na 5% vrijednosti cjelokupne narudžbe. Međutim, zadržavamo pravo dokazivanja da uslijed kašnjenja nije nastala šteta ili da je nastala manja stvarna šteta.

5.7 U slučaju kašnjenja isporuke, dostave ili preuzimanja predmeta isporuke na zahtjev kupca ili uslijed okolnosti za koje je odgovoran kupac, kupac snosi nastale troškove skladištenja robe u tvornici dobavljača, počevši od mjesec dana nakon slanja obavijesti kupcu da je roba spremna za isporuku. Kupac, međutim, zadržava pravo dokazivanja da nije nastala šteta ili da je nastala šteta manja.

5.8 Zadržavamo pravo djelomične isporuke robe iz opravdanih razloga i u opravdanom opsegu. Pravovremeno ćemo obavijestiti kupca o eventualnoj djelomičnoj isporuci.

5.9 Naše isporuke robe podliježu nacionalnim ili međunarodnim propisima koji se odnose na međunarodno trgovačko pravo, embarga ili druge zakonske zabrane.

6. Prijenos rizika

6.1 Sve isporuke su franko tvornica osim ako nije izričito dogovoreno drugačije. Ovo se odnosi i na djelomične isporuke. Rizik od propadanja ili uništenja robe prenosi se, stoga, na kupca po primitku obavijesti o spremnosti za isporuku i o izdvajanju predmeta isporuke. Ova odredba također se primjenjuje i u slučaju da smo prihvatili dodatne usluge kao što su utovar, transport, istovar, kao i u slučaju djelomičnih isporuka te u slučaju prihvaćanja ili kašnjenja plaćanja od strane kupca.

6.2 Ukoliko do kašnjenja isporuke dođe zbog okolnosti za koje je odgovoran kupac zadržavamo pravo uskladištiti robu po vlastitom nahođenju na trošak i rizik kupca te fakturirati robu kao isporučenu. Na zahtjev kupca osigurat ćemo odnosnu pošiljku od krađe, loma, te štete uslijed transporta, vatre ili vode u ime i na trošak kupca. Kod izražavanja zahtjeva u gornjem smislu, smatrat će se da je dana i odgovarajuća punomoć.

7. Povrat robe

U slučaju da smo voljni prihvatiti povrat robe kao izraz dobre volje, ali bez ikakve zakonske obveze, naplatit ćemo paušalnu naknadu u iznosu od 20% neto kupoprodajne cijene prodane robe kao odštetu za trošak ponovnog skladištenja i vezanih ugovornih i administrativnih troškova.

8. Pravo pridržaja

8.1 Roba koja je predmet isporuke (u nastavku također i „rezervirana roba“) ostaje naše vlasništvo dok kupac ne namiri sva naša dospjela potraživanja koja proizlaze iz poslovnog odnosa. Ukoliko je vrijednost svih instrumenata osiguranja plaćanja na koje imamo pravo veća od svih osiguranih potraživanja za više od 15%, na zahtjev kupca ćemo osloboditi odgovarajući udio instrumenata osiguranja plaćanja.

8.2 Kupac rezerviranu robu ne može dati u zalog niti je koristiti kao instrument osiguranja plaćanja za vrijeme pridržaja.

8.3 Bilo kakva prerada ili izmjena rezervirane robe od strane kupca uvijek se mora izvoditi u ime i za račun nas kao proizvođača, te ćemo bez odgode steći vlasništvo nad novoproizvedenom robom. Ako se rezervirana roba prerađuje s drugom robom koja nam ne pripada ili ako je vrijednost prerađivane robe veća od vrijednosti rezervirane robe, steći ćemo suvlasništvo nad novom robom u omjeru vrijednosti rezervirane robe u odnosu na novu robu. U slučaju da se takav prijenos vlasništva (prava) s naše strane ne provede, kupac na nas mora prenijeti svoje buduće vlasništvo ili suvlasništvo nad novoproizvedenom robom (suvlasništvo sukladno omjeru navedenom u drugom stavku) kao instrument osiguranja plaćanja; mi ćemo prihvatiti asignaciju.

8.4 Kupac ima pravo preprodaje rezervirane robe isključivo u okviru redovnog poslovanja. Dozvola za preprodaju izdaje se samo pod uvjetom da je kupac već u stvarnosti na nas prenio sva potraživanja od kupca temeljem preprodaje rezervirane robe sa svim popratnim pravima i pravom prvenstva nad ostalim potraživanjima. U tom slučaju prihvatit ćemo asignaciju. I nakon asignacije kupac i dalje ima pravo, podložno opozivu, prijaviti potraživanje. Ako kupac prijavi potraživanje, dužan ga je čuvati odvojeno od sredstava ili imovine kupca i bilo koje treće strane. Ovo ni na koji način neće imati utjecaja na naše pravo prijave potraživanja. Međutim, nećemo prijavljivati nikakva potraživanja sve dok kupac ispunjava svoje financijske obveze iz primljenih prihoda, ne odgađa plaćanja ili ne kasni s plaćanjem, dok nije podnesen zahtjev za otvaranje stečajnog postupka ili dok uplate nisu obustavljene. Kupac mora imenovati dužnike ustupljene tražbine i na naš zahtjev prijaviti ovu asignaciju. Dopušteno nam je o toj asignaciji obavijestiti vjerovnike. Kupac će rezerviranu robu čuvati u svojstvu skrbnika i osigurati da je roba pravilno uskladištena, zaštićena i osigurana do trenutka prijenosa vlasništva nad rezerviranom robom na kupca.

8.5 Ukoliko se rezervirana roba spaja, neodvojivo miješa ili uklapa u drugu robu koja nije u našem vlasništvu na način da se roba kupca smatra ključnom komponentom, naručitelj će na nas prenijeti suvlasništvo u skladu s omjerom definiranim u drugoj stavki odjeljka 8.3.

8.6 Ukoliko rezerviranu robu kupac ugradi kao bitan dio imovine, broda, broda u izgradnji ili zrakoplova u vlasništvu treće strane, kupac nam mora ustupiti sva potraživanja prema trećim stranama ili predmetnim stranama u iznosu vrijednosti rezervirane robe zajedno sa svim sporednim pravima uključujući i pravo na davanje hipoteke s pravom prvenstva nad ostalim potraživanjima; prihvatit ćemo asignaciju.

8.7 Nakon raskida ugovora zadržavamo puno pravo pribaviti ponovno u posjed, prodati ili na drugi način koristiti ili raspolagati rezerviranom robom u cijelosti ili djelomično, a kupac ju je dužan vratiti. Do tog trenutka kupac mora kontinuirano osigurati pravilno skladištenje, zaštitu i osiguranje rezervirane robe.

8.8 Kupac nas odmah mora obavijestiti o bilo kakvoj pljenidbi, ovrsi, stupanju u posjed ili drugoj intervenciji trećih strana kako bismo mogli pokrenuti postupak treće strane nad robom sukladno odjeljku 771. njemačkog Građanskog zakonika. U slučaju ogluhe na ovaj uvjet kupac je odgovoran za svu nastalu štetu.

8.9 Ukoliko zakonodavstvo na području primjene predmeta isporuke robe ne dopušta zadržavanje vlasničkih prava, ali dozvoljava zadržavanje sličnih prava na rezerviranu robu, ta slična prava primjenjivat će se ako su ugovorena između nas i naručitelja. Kupac je dužan surađivati u mjerama koje želimo poduzeti u svrhu zaštite svoje imovine ili sličnih prava osiguranja vezano uz rezerviranu robu.

9. Jamstvo, obaveze kupca u slučaju prijave nedostataka od strane njegovih kupaca, naknada troškova, odgovornost

9.1 Jamstveni zahtjevi kupca ovise o tome je li pravilno ispunio zakonsku dužnost pregleda i prijave. To vrijedi i u slučaju da kupac preproda predmet isporuke. U slučaju očitih nedostataka ili manjkavosti robe, reklamacija se treba prijaviti u pisanom obliku u skladu s odjeljkom 377. njemačkog trgovačkog zakona odmah nakon pristizanja robe na odredište, uz točan opis nedostatka i broj računa. Dokumentacija, uzorci, otpremnice i/ili roba pod greškom moraju se, na naš zahtjev, vratiti u svrhu odgovarajućeg pregleda. Potraživanja kupca zbog nedostataka ili manjkavosti usluge isključena su ako on ne ispuni tu obvezu. Skriveni materijalni nedostatci trebaju se prijaviti po njihovom otkrivanju. Prijava nedostataka koji su se mogli otkriti prilikom primopredaje robe bit će isključeni nakon što je proveden dogovoreni postupak primopredaje.

9.2 -1 U slučaju pronalaska nedostataka na robi, po vlastitom ćemo nahođenju ispraviti nedostatke ili zamijeniti proizvod drugim proizvodom bez nedostataka. Isporuka zamjenskog artikla u sklopu otklanjanja nedostatka proizvoda neće se smatrati priznanjem prigovora kupca. Otklanjanje nedostataka obavit će se na adresi našeg sjedišta u slučaju predmeta koji su nam poslani bez nerazmjernog troška. Kupac robu mora pravilno zapakirati i dostaviti zajedno s potrebnom dodatnom opremom. Ako se predmet ne nalazi na mjestu planirane uporabe, kupac snosi sve dodatne nastale troškove - posebno putne i transportne troškove.

9.2. -2 Kupac ima pravo na raskid ugovora ili na umanjenje kupoprodajne cijene sukladno zakonskim odredbama u slučaju da otklanjanje nedostatka proizvoda više puta ne uspije ili se ispostavi da je neopravdano te ako se radi o značajnom nedostatku. Kupac ima pravo na naknadu štete isključivo u skladu s odredbama u odjeljcima 9.15 - 9.20. Za sve usluge servisa i otklanjanja nedostatka proizvoda primjenjuje se jamstveni rok od 3 mjeseca, koji traje najkraće do isteka jamstvenog roka za izvorni servis (vidi odjeljke 9.13 i 9.14).

9.3 Kupac nam mora osigurati dovoljno vremena i priliku, nakon konzultacije s nama, za obavljanje svih neophodnih popravaka i zamjenskih isporuka. U suprotnom smo oslobođeni odgovornosti za nastale posljedice. Kupcu je zabranjeno raspolaganje robom koja je predmet reklamacije dok ne završi naš pregled robe s nedostatkom. Ukoliko kupac želi hitni dolazak tehničara ili izvođenje radova izvan uobičajenog radnog vremena koje će nama stvoriti dodatne troškove, kupac snosi dodatne nastale troškove (npr. naknadu za prekovremeni rad, duža putovanja, itd.)

9.4 Dijelovi zamijenjeni tijekom otklanjanja nedostatka postaju naše vlasništvo. Preuzimamo odgovornost za rezervne dijelove u skladu s našim odredbama i uvjetima poslovanja, osobito odjeljkom 9.2.

9.5 Odgovornost za specifičnu svrhu ili valjanost preuzimamo samo ukoliko je ona izričito dogovorena u pisanom obliku. U suprotnome rizik prikladnosti i uporabe snosi isključivo kupac, pod uvjetom da je predmet isporuke bez nedostatka. Kupac je dužan osigurati poštivanje tehničkih uvjeta navedenim u dokumentaciji i/ili dopunskim dokumentima. Svaka uporaba koja odstupa od ovih uvjeta zabranjena je. Kupac također mora nametnuti to ograničenje i bilo koja druga ograničenja uporabe koja je nametnuo prodavatelj na svoje klijente.

9.6 Reklamacije za isporučene rabljene uređaje su u osnovi i potpuno isključene osim ako odgovornost za nedostatke nije izričito ugovorena u pisanom obliku.

9.7 Nećemo priznati nedostatak na isporučenom proizvodu u slučaju da se isporučeni proizvod koristi u pogonu kupca u funkcionalnoj vezi s postojećim ili komponentama trećih strana ako je kvar uzrokovan komponentama koje nismo mi isporučili ili njihovom nekompatibilnošću. Ako smo dali izričito pisano jamstvo kompatibilnosti s proizvodima trećih strana, ono se odnosi na inačicu proizvoda aktualnu u trenutku davanja jamstva, ali ne i na starije ili buduće inačice proizvoda. Nećemo priznati nedostatak ukoliko je kvar nastao uslijed činjenice da kupac nije osigurao usklađenost s tehničkim uvjetima navedenim u dokumentaciji i/ili dopunskim dokumentima. Ukoliko u takvom slučaju budemo pozvani da otklonimo nedostatak, kupac snosi sve nastale troškove u skladu s našim važećim troškovnikom. Kupac nas u tom slučaju također mora obeštetiti od zahtjeva za naknadu štete trećih strana. U svakom slučaju kupac snosi teret dokaza da šteta nije posljedica korištenja isporučenog proizvoda suprotno odredbama ugovora.

9.8 Posebice, kupac snosi isključivu odgovornost za prirodno trošenje isporučenog proizvoda uporabom, neispravno ili nemarno rukovanje, preinake, sastavljanje ili rad, kao i netočne savjete ili upute kupca ili trećih strana, prekomjernu uporabu, neprikladne radne materijale, neprikladno mjesto montaže, osobito tlo na mjestu montaže, manjak stabilnosti ili neprikladno osiguranje električne mreže, kemijske, elektrokemijske i električne učinke te vremenske i ostale prirodne utjecaje.

9.9 U slučaju otkrivanja nedostatka kod potrošnog materijala, materijal se odmah mora odvojiti u stanju u kojem je nedostatak otkriven i zadržati na raspolaganju do našeg pregleda. U suprotnom će se smatrati da su materijali odobreni u stanju u kojemu su isporučeni, bez ikakve daljnje odgovornosti s naše strane.

9.10 Kupac nas odmah mora obavijestiti o prijavi nedostataka vezanih uz našu uslugu od strane njegovih klijenata. Kupac nema pravo na potraživanja za nedostatke ukoliko ne ispuni tu obvezu. Kupac također mora i osigurati dokaze u prikladnom obliku te na naš zahtjev omogućiti pregled uređaja.

9.11 Reklamne izjave koje kupac daje svojim krajnjim kupcima ili u svojim promotivnim materijalima, a koje mi nismo odobrili, ne mogu biti temelj za odštetni zahtjev prema nama.

9.12 Ukoliko nam kupac pošalje predmet isporuke radi otklanjanja kvara i mi utvrdimo da je prijava nedostatka neosnovana i da nema temelja za reklamaciju u jamstvenom roku, kupac nam mora nadoknaditi nastale troškove ako kupac nije uvidio da uzrok predmetnog odštetnog zahtjeva koji je uložio nije u njegovoj odgovornosti.

9.13 Potraživanja zbog nedostataka zastarijevaju u roku od 12 mjeseci od prijenosa rizika. Isto vrijedi i za nedostatke naslova. Ovo ne vrijedi ako i dok god se primjenjuju duža razdoblja u skladu s odjeljkom 438. st. 1, br. 2, odjeljkom 438. st. 3, odjeljkom 445b. st. 1 i 634a st. 1, br. 2 njemačkog Građanskog zakonika.

9.14 Na sve odštetne zahtjeve koji ne zastarijevaju uslijed materijalnog nedostatka primjenjuje se karenca u trajanju od 6 mjeseci. Ona započinje saznanjem o šteti i osobi koja je štetu prouzročila. Ovo se ne odnosi na zahtjeve za naknadu štete nastale zbog namjernih ili grubih propusta s naše strane.

9.15 Regresni zahtjevi sukladno odjeljcima 445a. i 478. njemačkog Građanskog zakonika postojat će samo ako je zahtjev kupca osnovan i isključivo u pravnom opsegu, ne protiv istoga, u odnosu na namirenje koje kupac nije dogovorio s prodavačem. Nadalje, takvi zahtjevi pretpostavljaju da je strana koja ima pravo na regresni zahtjev ispunila sve vlastite obveze, uključujući i obvezu da nas obavijesti o eventualnim nedostatcima.

9.16 Odgovorni smo za štetu u slučajevima izričitog preuzimanja jamstva ili rizika nabave, kao i za namjerne ili grube povrede obveza. U slučaju grube povrede obveza, odgovornost za štetu ograničava se na predvidivu, tipično nastalu štetu. Odgovornost za ozljede života, tijela ili zdravlja kao i obvezna odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ostaju nepromijenjeni. Odgovorni smo isključivo za štetu na imovini i materijalnu štetu izazvanu blažim povredama obveza u slučaju kršenja ugovornih obveza (tj. obveza za koje je ispunjenje nužno za pravilno izvršavanje ugovora i na čije ispunjenje se ugovorni partner redovito oslanja ili mora oslanjati), međutim ovo je ograničeno na tipično nastalu ugovornu štetu koja je predvidiva u trenutku sklapanja ugovora. Ovo ne podrazumijeva promjenu tereta dokazivanja na štetu kupca.

9.17 Ako kupac ima pravo zahtijevati naknadu štete umjesto izvršenja ili odustati od ugovora, kupac se mora, na naš zahtjev i u razumnom roku, izjasniti želi li i kako ostvariti svoja prava. Ukoliko se kupac ne izjasni u zadanom roku ili ako ustraje u zahtjevu za ispunjenje usluge, imat će pravo ostvarivanja tih prava nakon proteka s neispunjenjem dodatnog razumnog perioda počeka.

9.18 Isključuje se svaka daljnja odgovornost za štetu osim one navedene u prethodnim stavcima 9. odjeljka, neovisno o pravnoj naravi potraživanja. To se posebno odnosi na odštetne zahtjeve zbog nemara prilikom zaključivanja ugovora, zbog drugih povreda dužnosti ili deliktnih zahtjeva za naknadu štete na imovini (u primjeni njemačkog zakonodavstva u smislu odjeljka 823. njemačkog Građanskog zakonika). Ovo ograničenje vrijedi i ako da kupac, umjesto izvršenja usluge, zahtijeva nenadoknadive troškove umjesto odštetnog zahtjeva. Svaka daljnja odgovornost za nedopušteno prikrivanje nedostataka ostaje nepromijenjena.

9.19 Gornje odredbe odnose se i na kršenje obveze nadzora proizvoda. Uobičajeno uporabno razdoblje proizvoda koje isporučujemo određeno je podatcima navedenim u dokumentaciji i/ili dopunskim dokumentima.

9.20 Gornja ograničenja od odgovornosti također se primjenjuju, u razumnom opsegu, u korist naših zakonskih zastupnika, radnika, zaposlenika, osoblja, trgovačkih agenata i drugih zastupnika.

10. Primjenjivo pravo, mjesto i nadležni sud

10.1 Za sve sporove koji izravno ili neizravno nastanu temeljem ugovornog odnosa, isključivi nadležni sud će biti mjesno nadležni sud u sjedištu naše tvrtke, osim ako zakonom nije propisano drugačije isključivo mjesto nadležnosti. Međutim, također imamo pravo, po našem izboru, pokrenuti spor protiv kupca pred sudom nadležnim za njegovo sjedište.

10.2 Primjenjuje se zakon Savezne Republike Njemačke uz isključivanje Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

10.3 U slučaju da su određene odredbe ugovora ili ovih odredbi i uvjeta djelomično ili u potpunosti nevaljane ili ništavne, to neće utjecati na ostale odredbe ugovora ili ovih odredbi i uvjeta. Ništavne odredbe zamijenit će se važećim odredbama čiji je gospodarski učinak najsličniji onom odgovarajuće nevažeće odredbe. Ovo isto vrijedi i za eventualne rupe u zakonu.

Objavljeno: 01.10.18